Pradžia   /  Sąlygos ir nuostatos

Sąlygos ir nuostatos

1. Bendrosios sąlygos ir nuostatos.
1.1. Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas ir nuostatas. Pirkėjas pateikdamas prekių užsakymą patvirtina, kad su pateikta informacija susipažino, ji jam yra aiški ir Pirkėjas įsipareigoja laikytis nurodytų sąlygų ir nuostatų (toliau – Taisyklės).
1.2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.
1.3. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir MB „Mondri darbai“ (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybes, Pirkėjui įsigyjant prekes MONDRI elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvėje).
1.4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs asmeninius duomenis, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.6. Sąvoka „darbo diena“ neaprėpia nei savaitgalių, nei Lietuvos Respublikos valdžios institucijų pripažįstamų švenčių dienų.
1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
1.8. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo momento, kai Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
1.9. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

2. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybės.
2.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
2.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie el. parduotuvės.
2.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
2.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
2.5. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
2.6. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės(-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.
2.7. Pardavėjas neatsako už el. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi el. parduotuvė, teikimui.
2.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę gražinti ar keisti užsakytas prekes, pagal 8 punkte nurodytas sąlygas.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su visomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.5. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje skelbiamos sąlygos.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios taisyklės.
4.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti el. parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
4.5. Pirkėjui pasinaudojus teise (kai tokia teisė atitinka 8 punkte nurodytas sąlygas) grąžinti prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 kalendorinių dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.6. Gavus apmokėjimo patvirtinimą už užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja tą pačią dieną (išskyrus tuos atvejus, kai užsakymas pateikiamas ne darbo dieną) išsiųsti Pirkėjui patvirtinimą ir nurodyti prekių išsiuntimo datą.

5. Apmokėjimo tvarka ir prekių kainos.
5.1. Prekių kainos MONDRI el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, įskaitant PVM. Į prekės kaina nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis, kurį moka Pirkėjas. Pardavėjo numatytais atvejais, prekės gali būti pristatomos nemokamai.
5.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti el. parduotuvėje parduodamų prekių ir paslaugų (graviravimas, siuntimas, dovanų pakavimas) kainas.
5.3. Jei pristatant prekes į užsienį, taikomas muito ar kiti tos šalies numatyti mokesčiai, juos apmoka Pirkėjas.
5.4. Atsiskaityti už pasirinktas prekes Pirkėjas gali per Paysera, PayPal mokėjimo sistemas arba nurodžius kortelės duomenis.
5.5. Jei pirkėjas pasirenka pristatymą per DPD kurjerį, tuomet atsiskaityti gali užsakymo atsiėmimo metu, kurjeriui, grynaisiais pinigais arba banko kortele.

6. Užsakymų įgyvendinimas ir prekių pristatymas.
6.1. Pardavėjas įsipareigoja, užsakytas prekes išsiųsti per 1-2 d. d., jeigu užsakomos prekės yra pagamintos. Tuo atveju, kai prekės bus gaminamos Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui nurodyti gamybos terminus. Jeigu gaminamų prekių terminai skirtingi, užsakymas bus įgyvendintas tada, kai bus pagaminta ilgiausiai gaminama prekė. Užsakymas įgyvendinamas tik tuomet, kai visos užsakytos prekės yra pagamintos.
6.2. Pirkėjas, atlikdamas prekių užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir asmenį, priimsiantį pristatytą prekę. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo negali priimti prekių ar pateikdamas užsakymą nurodo netinkamą adresą, Pirkėjas neturi teisės Pardavėjui reikšti jokių pretenzijų, susijusių su minėtomis aplinkybėmis.
6.3. Lietuvos Respublikos teritorijoje prekės pristatomos registruotu Lietuvos paštu, LP Express terminalu, DPD terminalu arba DPD kurjeriu. Į kitas šalis prekės pristatomos registruotu Lietuvos paštu, DPD kurjeriu, DHL arba FedEx siuntų tarnybomis.
6.4. Užsakytų prekių pristatymo išlaidas padengia Pirkėjas, nebent atliekant užsakymą yra nurodoma kitaip arba Pardavėjas dovanoja prekių pristatymą. Visais atvejais Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie pristatymo sąlygas ir paslaugų kainas.
6.5. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.6. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui arba kitam asmeniui, turinčiam teisę priimti prekes, siuntos pakuotė yra išoriškai pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
6.7. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui patikrinti užsakymo atsiėmimo metu arba vos tik atidaręs siuntinį. Jei perduodamos prekės nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, Pirkėjas privalo per 30 kalendorinių dienų susisiekti el. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Kitu atveju bus laikoma, kad gauta prekė atitiko užsakymą ir kokybės garantiją.

7. Papuošalų kokybė, garantija.
7.1. Pardavėjas garantuoja papuošalų kokybę, atitinkančią tarptautinius ir Lietuvos prabavimo rūmų nustatytus standartus. Visi MONDRI (Pardavėjo) gaminami ir parduodami papuošalai yra pažymėti Lietuvoje reikalaujamais kokybės ženklais: praba ir atsakomybės ženklu.
7.2. Visiems MONDRI papuošalams taikomas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Pardavėjas nemokamai sutaisys (arba pakeis) papuošalą, kuris pažymėtas MONDRI atsakomybės ženklu, jei papuošalui nebuvo padarytas šalutinis mechaninis ar cheminis poveikis, o atsiradę trūkumai bus įvertinti kaip gamybinis brokas.
7.3. Pirkėjas turi teisę įsigytą papuošalą pristatyti garantiniam taisymui. Tai padaryti jis gali dviem būdais: pristatyti į MONDRI juvelyrikos namus darbo valandomis arba saugiai supakuotą papuošalą išsiųsti registruota siunta adresu: Verkių g. 29 D, 09108, Vilnius. Siunčiant papuošalą registruota siunta, pirkėjas turi informuoti MONDRI apie išsiųstą papuošalą ir nurodyti siuntos numerį.
7.4. Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą įrodantį dokumentą bei nurodyti prekės trūkumus, defektus užpildant Pardavėjo pateiktą papuošalų taisymo formą.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja įvertinti papuošalo būklę ir informuoti Pirkėją apie taisymo galimybes ir sąlygas per 3-7 d. d.
7.6. Garantija papuošalams negalioja, kai:
7.6.1. nuo papuošalo įsigijimo dienos praėjo daugiau nei 12 mėnesių;
7.6.2. papuošalo trūkumai atsirado dėl netinkamo naudojimo, mechaninių pažeidimų, cheminių medžiagų poveikio ar natūralaus nusidėvėjimo;
7.6.3. ant papuošalo yra matoma techninio remonto ženklų, kurį atliko pats pirkėjas ar trečioji šalis.
7.7. Pardavėjas gali įkainoti taisymo paslaugas, jei nustatoma, kad papuošalo trūkumai atsirado dėl kliento kaltės ar neatitinka garantinio taisymo sąlygų.
7.8. Pirkėjas turi teisę atsisakyti taisymo. Jeigu taisymo kaina ir sąlygos tenkina Pirkėją, Pardavėjas įsipareigoja sutaisyti papuošalą per 30 kalendorinių dienų.
7.9. Pardavėjas taisymą atlieka tik tuo atveju, kai Pirkėjas iš anksto apmoka nustatytą taisymo paslaugos kainą.
7.10. Pardavėjas gali neatlikti papuošalo taisymo paslaugos, jeigu:
7.10.1. gaminys dėl nusidėvėjimo yra itin blogos būklės;
7.10.2. nėra galimybės pakeisti sugadintų papuošalo detalių kitomis arba pridėti trūkstamas gaminio dalis;
7.10.3. gaminio taisymo kaštai didesni nei naujo gaminio kaina.
7.11. Koljė (grandinėlių su pakabukais), kaklo grandinėlių ir auskarų grandinėlių nutrūkimas yra mechaninis pažeidimas ir garantija nėra taikoma. Pardavėjas netaiso sutrūkusių grandinėlių. Pirkėjui siūloma įsigyti naują grandinėlę, kurią pardavėjas uždės ant turimo papuošalo.
7.12. Dėl porinių papuošalų apskaitos sandėlio sistemoje, gintarų poravimo ir prabavimo specifikos Pardavėjas negali pagaminti vieno auskaro, Pirkėjas gali įsigyti tik naują auskarų porą.

8. Prekių keitimas/grąžinimas.
8.1. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Mažmeninės prekybos taisykles, kokybiškos prekės, įsigytos MONDRI fizinėje parduotuvėje, nėra grąžinamos.
8.2. El. parduotuvėje įsigytas prekes (papuošalus) Pirkėjas gali grąžinti ir keisti per 30 kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamos nuo tos dienos, kai Pirkėjas gavo prekę, t. y., kai prekė buvo jam įteikta kurjerio arba ją atsiėmė pašte/paštomate.
8.3. MONDRI juvelyrikos namuose įsigytos prekės (papuošalai) gali būti keičiamos per 14 kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamos nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo prekę arba prekė buvo jam įteikta kurjerio arba ją atsiėmė pašte/paštomate.
8.4. Jeigu Pirkėjas gavo ne tą prekę, kurią užsisakė, ir/ar nekokybišką prekę, MONDRI įsipareigoja priimti prekę ir sutaisyti arba pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke per 30 kalendorinių dienų.
8.5. Visais grąžinimo/keitimo atvejais pirkėjas privalo pateikti įsigijimo dokumentą (prekės kvitą, bankinio mokėjimo išrašą). Nepateikus įsigijimo dokumento prekės nebus grąžinamos/keičiamos.
8.6. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka yra aprašyta Keitimas ir grąžinimas.
8.7. Pirkėjas įsigydamas prekes, patvirtina, kad su pateikta informacija yra susipažinęs ir su ja sutinka.
8.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes arba negrąžinti pinigų, jei buvo nesilaikoma nurodytų prekių grąžinimo/keitimo sąlygų.
8.9. Individualus dovanos pakavimas: dovanų maišelis ar atvirutė yra nekeičiamos prekės ir pinigai už šias prekes yra negrąžinami.

9. Dovanų kupono taisyklės
9.1. Dovanų kuponas yra tam tikro pobūdžio sutartis, įpareigojanti įsigyti tam tikras prekes ar paslaugas, laikantis dovanų kupone nurodytų terminų. Dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami.
9.1.1. Prekės įsigytos atsiskaitant dovanų kuponu nėra grąžinamos keičiant įsigytų prekių sumą į pinigus. Plačiau aprašyta Keitimas ir grąžinimas.
9.2. Pasirinktos vertės dovanų kuponas galioja 6 mėnesius. Galiojimo data yra nurodoma ant dovanų kupono. Dovanų kuponą galima panaudoti perkant internetu arba MONDRI juvelyrikos namuose.
9.3. Klientas įsigydamas dovanų kuponą turi teisę perduoti dovanų kuponą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris gali pasinaudoti vienkartiniu dovanų kuponu per numatytą dovanų kupono galiojimo terminą. Visais atvejais dovanų kuponas gali būti keičiamas tik į prekes ar paslaugas, kurias teikia MONDRI. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
9.4. Kuponus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs papildomai laikome galiojančius 3 mėnesius. Jeigu po šio laikotarpio klientas kupono nepanaudoja ir nesusisiekia su mumis dėl kupono pratęsimo, kuponas nurašomas ir tampa nebegaliojantis.

10. Asmens duomenų apsauga.
10.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
10.1.1. užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
10.1.2. nesiregistruodamas el. parduotuvėje.
10.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
10.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
10.4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
10.5. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
10.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
10.7. Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškį, kurio gali bet kada atsisakyti, paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje.
10.8. Naudodamasis MONDRI el. parduotuve, Pirkėjas sutinka, kad:
10.8.1. siekiant aptarti Pirkėjo užsakymą arba atsakyti į Pirkėjo pateiktą klausimą, į Pirkėją būtų kreiptasi el. paštu arba telefonu;
10.8.2. būtina informacija būtų perduota siuntų gabenimo tarnybai tam atvejui, jei jai reikėtų su Pirkėju susisiekti dėl Pirkėjo užsakymo pristatymo.
10.9. Bet kokie Pirkėjo pateiktos informacijos elementai yra naudojami tik siekiant patvirtinti Pirkėjo tapatybę ir operatyviai pristatyti užsakymą. Visi Pirkėjo pateiki duomenys yra tvarkomi tvirtai ir rūpestingai laikanti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Toks tvarkymas nėra Pirkėjo kreditingumo nagrinėjimas ir jis nepaveiks nei Pirkėjo kreditingumo rizikos balo, nei paties kreditingumo.

11. Klientų aptarnavimas.
11.1. Jei Pirkėjui kyla kokių nors klausimų arba jis turi kokių nors su užsakymu susijusių pastabų ar nusiskundimų, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.
11.2. Pirkėjas gali kreiptis šiais nurodytais kontaktais:
11.2.1. telefonu: +370 600 92611, darbo dienomis nuo 10 iki 19 val., šeštadieniais ir sekmadienį nuo 10 iki 18 val.;
11.2.2. el. paštu: info@mondri.lt;
11.2.3. per MONDRI Facebook paskyrą, parašant asmeninę žinutę;
11.2.4. pateikti tiesioginę užklausą el. parduotuvėje.
11.3. Į klientų klausimus ir užklausas Pardavėjas stengiasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Darbo metu Pardavėjas į klientų užklausas ir laiškus atsako ne ilgiau nei per 3 val., jeigu užklausa išsiunčiama ne darbo metu, į ją bus atsakyta kitą darbo dieną.

12. Intelektinės nuosavybės apsauga.
12.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi el. parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.
12.2. El. parduotuvės svetainės turinys yra MB „Mondri darbai“ nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB „Mondri darbai“ raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles ir kitą su taisyklėmis susijusią informaciją. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje. Klientui įsigyjant prekes, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
13.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tai neatleidžia Pardavėjo nuo jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
13.4. Pirkėjo galimybė naudotis internetine parduotuve ar savo prisijungimo paskyra be perspėjimo gali būti panaikinta ar apribota tuo atveju, jeigu Pardavėjui kyla įtarimų, kad Pirkėjas kenkia internetinės parduotuvės darbo saugumui ar pažeidžia Pirkėjo įsipareigojimus.
13.5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.6. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.