Pradžia   /  Privatumo politika

Privatumo politika

1.Vartojamos sąvokos.
1.1. Pardavėjas – MB “Mondri darbai”, į. k.: 304085969, PVM mokėtojos kodas: LT100010307014, registracijos adresas – Kalvarijų g. 125, LT-08221, Vilnius, Lietuva.
1.2. mondri.lt – elektroninė parduotuvė, įsikūrusi adresu https://mondri.lt.
1.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.4. Atstovas – asmuo atstovaujantis Pirkėjus, tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.
1.5. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo ar Atstovas besidomintis Pardavėjo parduodamomis prekėmis, ar norintis susisiekti su Pardavėju kitais klausimais.
1.6. Dalyvis – fizinis asmuo ar Atstovas, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Pardavėjo organizuojamose konkursuose, akcijose, žaidimuose.
1.7. Duomenų subjektas – Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Pirkėjas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas.
1.8. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
1.9. Paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus Pardavėjui ir su juo bendradarbiaujantis arba sudaręs sutartį su Pardavėju dėl prekių, paslaugų ar darbų pardavimo.
1.10. Pirkėjas – fizinis asmuo ar Atstovas, perkantis prekes iš Pardavėjo arba sudaręs sutartį su Pardavėju dėl prekių pirkimo.
1.11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.12. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, redagavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2. Bendrosios nuostatos.
2.1. Pardavėjo Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis mondri.lt el. parduotuve.
2.2. Pirkėjas atlikdamas užsakymą patvirtina, kad yra perskaitęs Privatumo politikoje nurodytą informaciją ir ji jam yra aiški bei Pirkėjas su nurodyta informacija sutinka.
2.3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti mondri.lt Duomenų subjektų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
2.4. Pardavėjas Asmens duomenis renka laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.
2.5. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

3. Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos vykdymo tikslais.
3.1. Pardavėjas tvarko tokius Besikreipiančiųjų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
3.2. Besikreipiančiųjų Asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.
3.3. Asmens duomenys konsultacijos, užklausos pateikimo tikslais tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, pagrindu.

4. Asmens duomenų tvarkymas prekių pardavimo tikslu.
4.1. Pardavėjas tvarko šiuos Pirkėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, mokėjimo suma, mokėjime nurodyti duomenys, kita informacija susijusi su perkama preke.
4.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pirkėjų, vykdant sutartį su Pirkėju, ar/ir iš kitų trečiųjų asmenų, turinčių ryšių su Duomenų subjektu. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
4.2.1. Jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
4.2.2. Įgyvendinant savo kaip prekių Pardavėjo įsipareigojimus (pvz., duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymus teikiančioms (kurjerių), logistikos, archyvavimo, audito, teisines, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, Paslaugų teikėjams ir (arba) šalims, susijusioms su nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis mokėjimo sistemomis, pvz., SWIFT);
4.2.3. Įgyvendinant Pardavėjo teisėtus interesus (pvz., skolų išieškojimo atveju);
4.2.4. Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., VMI, SODRA).
4.3. Pardavėjas gali pateikti Pirkėjų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis asmenims, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Pardavėjui ir tvarko Pirkėjų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Pardavėjo vardu (pvz., buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, IT paslaugas teikiančioms įmonėms). Paslaugų teikėjai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
4.4. Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis, ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymo pagrindu.

5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.
5.1. Pardavėjas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.
5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie Pirkėjų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
5.3. Išsiuntus naujienlaiškį Pardavėjas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).
5.4. Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.
5.5. Asmens duomenis Pardavėjas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.
5.6. Pirkėjų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba Pardavėjo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktai, ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalis, kai asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisinio intereso pagrindu).
5.7. Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, parašydamas el. paštu: info@mondri.lt
5.8.Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6. Asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais.
6.1. Pardavėjas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų, konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Pardavėjas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis: vardas, pavardė, nuotraukos, telefonas, el. paštas.
6.2. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose, konkursuose. Dalyviai pateikdami savo duomenis sutinka ir suteikia teisę Pardavėjui bei jo nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų, vardus, pavardes (arba socialiniuose tinkluose registruotus Duomenų subjektų pseudonimus), nuotraukas. Informacija gali būti viešai skelbiama internete.
6.3. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

7. Asmens duomenų tvarkymas personalo, pirkėjų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais.
7.1. Pardavėjas personalo, Pirkėjų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumo, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo personalo ir Pirkėjų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.
7.2. Informuojame, kad Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami Pardavėjo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo pardavimo studijoje, esančioje Verkių g. 29, Vilnius. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką bei draudimo įmonėms, jeigu įvyksta incidentas, kuris gali būti pripažintas draudiminiu įvykiu. Vaizdo duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su tiriamu incidentu.
7.3. Pardavėjas gali pateikti personalo ir Pirkėjų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko personalo ir Pirkėjų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis Duomenų valdytojo vardu.
7.4. Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Pardavėjas teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

8. Duomenų apsauga ir Pirkėjo teisės.
8.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
8.2. Pardavėjas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.
8.3. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus.
8.4. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
8.5. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Pardavėjo veikloje, turi šias teises:
8.5.1.Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
8.5.2. Teisė susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
8.5.3. Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
8.5.4. Teisė Asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
8.5.5. Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
8.5.6. Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo Asmens duomenis pateikė Pardavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
8.5.7. Teisė nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
8.5.8. Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: MB “Mondri darbai”, Verkių g. 29, Vilnius; paštu: MB “Mondri darbai”, Verkių g. 29, Vilnius; el. paštu: info@mondri.lt.
8.7. Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
8.8. Pardavėjas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
9.2. Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
9.3. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: info@mondri.lt